Szkoła Podstawowa

 

Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem przyjętych do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im Ireny Kosmowskiej  w Krasieninie  informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 13/2020 Wójta gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych  szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce  na rok szkolny 2020/2021 rekrutacja do klasy pierwszej  szkoły podstawowej dla uczniów spoza  obwodu rozpoczęła się w dn. 24.03.2020r

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie  przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej ( karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( oświadczenie o spełnianiu kryteriów)

Dokumenty należy składać w terminie  24.03.2020  – 31.03.2020 drogą mailową na adres szkoły : krasienin@op.pl

lub pocztą tradycyjną na adres : Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, 21-025 Niemce, Krasienin Kolonia 39

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8.00-14.00

tel. 81-756-64-64

Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 stycznia 2020r.

Zasady rekrutacji do kl. I SP 2020/2021

Harmonogram rekrutacji kl. I SP 2020/2021

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców / opiekunów kandydata do klasy pierwszej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content