Szkoła Podstawowa

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im Ireny Kosmowskiej  w Krasieninie  informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 18/2021 Wójta gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych  szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce  na rok szkolny 2021/2022  w dniach 06.05-11.05.2021  prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do klasy 1  Szkoły Podstawowej w Krasieninie  na  rok szkolny 2021/22  dla uczniów spoza obwodu szkoły

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie  przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( oświadczenie o spełnianiu kryteriów)

Wniosek o przyjęcie ucznia oraz pozostałe dokumenty  są dostępne poniżej oraz w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w terminie  06.05.2021  –  11.05.2021  w budynku szkoły w godz. 7.30-15.30   po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem,  drogą mailową jako skan wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres  e-mail szkoły : sekretariat@spkrasienin.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa w Krasieninie,  Krasienin Kolonia 39, 21-025 Niemce

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 7.30-15.30 

tel. 81-756-64-64

Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć do szkół podstawowych na r. szk. 2021/2022 ustalone przez organ prowadzący tj. Gminę Niemce – znajdują się poniżej:

https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,202910,rekrutacja-do-kl-i-sp-na-rok-szkolny-2021-2022.html

 

Rekrutacja uzupełniająca

Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

Poświadczenie woli

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej

Terminarz rekrutacji

Oświadczenie rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

 

Skip to content