Konkurs fotograficzny „Bożonarodzeniowa dekoracja”

Regulamin gminnego konkursu fotograficznego pt. „Bożonarodzeniowa dekoracja”

 

  1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

 

  1. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy z terenu Gminy Niemce.

 

  1. Cele konkursu:

– popularyzacja polskich tradycji świątecznych,

– rozwijanie kreatywności mieszkańców Gminy Niemce,

– promocja działalności GBP w Niemcach w środowisku lokalnym.

 

  1. Zasady konkursu:

– Konkurs polega na wykonaniu fotografii własnoręcznie wykonanego stroika lub dekoracji świątecznej.

– Fotografia musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną (np. kolorowa, czarno-biała, sepia, itp.).

-Rozdzielczość wykonanej fotografii nie może być mniejsza niż 1600X1200 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg lub png.

– Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną fotografię.

– Formy dostarczania prac: pocztą elektroniczną na adres e-mail: gbpniemce@wp.pl

– Konkurs trwa do 31 grudnia 2020 r.

– Do nadesłanych prac należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe (nr telefonu).

– Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

– Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz wyeksponowane na wystawie.

 

  1. Kryteria oceny:

– Jakość wykonanej fotografii,

– Zgodność z tematem konkursu,

– Oryginalność pracy,

– Kompozycja i estetyka.

 

  1. Ogłoszenie wyników konkursu:

– Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.

– Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

– Rozstrzygnięcie konkursu: w styczniu 2021 r.

 

  1. Postanowienia końcowe:

– GBP w Niemcach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu.

– W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GBP w Niemcach.

– Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w GBP w Niemcach pod nr tel. 696-643-467 ; 509-375-857.

Skip to content