II Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny

2020 – ROK JANA PAWŁA II

– REGULAMIN KONKURSU –

II Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny

 Poświęcony Wybitnym Polakom

,,Ja i mój autorytet – Jan Paweł II”

Pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Lublin –Pana dr Krzysztofa Żuka 

Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 56 w Lublinie Pana Jarosława Sochy 

Cele konkursu:

 1. Zapoznanie uczestników Konkursu z życiem i dokonaniami wybitnego Polaka – Jana Pawła II.
 2. Zachęcenie uczniów do zgłębiania wiedzy na temat historii Polski w kontekście życia Jana Pawła II.
 3. Zainteresowanie uczniów mało znanymi faktami z przeszłości Polski, Lubelszczyzny  i Lublina w kontekście życia Jana Pawła II.
 4. Wzbudzenie potrzeby utożsamiania się z historią Ojczyzny.
 5. Zmotywowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji na temat Papieża Polaka,
 6. Popularyzowanie wśród uczestników konkursu wzorców osobowych prezentowanych przez sylwetkę Jana Pawła II.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Lublina    i województwa lubelskiego (prace mogą być tworzone pod opieką: nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, pracowników domów kultury, internatów oraz  rodziców uczniów).
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 3. a) plastycznej (dowolna technika plastyczna – format minimum A 4, dozwolone prace przestrzenne)
 4. b) literackiej (opowiadanie, list, wiersz, scenariusz przedstawienia, pamiętnik itp.)
 5. Temat konkursu: II Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny Poświęcony Wybitnym Polakom ,,Ja i mój autorytet – Jan Paweł II”
 6. W obrębie każdej kategorii, jedna szkoła może nadesłać 5 prac.
 7. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.
 8. Nadsyłane prace nie będą zwracane nadawcom.
 9. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą                    na popularyzację treści pracy oraz danych jej autora.
 10. Prace nadesłane na konkurs nie powinny mieć charakteru odtwórczego, organizatorom zależy na tym, aby udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy na temat Jana Pawła II w kontekście historii Lublina, Polski i Świata.
 11. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu.
 12. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy. Opiekunowie uczniów otrzymają okolicznościowe podziękowania.
 13. Nadsyłanie prac: 10.02.2020 r. : Szkoła Podstawowa nr 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Lublinie, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 63,  poczta@mos.lublin.eu
 14. Rozstrzygnięcie:  Luty 2020r.

ORGANIZATORZY:

Agnieszka Mędrek

Iwona Jurkowska

Magdalena Kamińska

Tomasz Szajewski

 

Karta zgłoszenia

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu Szkoła i klasa  Dane opiekunów (podanie numeru telefonu/ adresu mailowego bezpośrednio do opiekunów  – usprawnia kontakt ) Tytuł pracy 
1.
2.
3.
4.
8.
6.
7.
8.
9.
10.

 

II Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny Poświęcony Wybitnym Polakom ,,Ja i mój autorytet – Jan Paweł II”

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Szkołę Podstawową nr 56 w Lublinie, podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku i osiągnięć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły  oraz na opublikowanie na niej wyników II Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego Poświęconego Wybitnym Polakom ,,Ja i mój autorytet – Jan Paweł II” do wewnętrznego użytku szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego).………………