EDD

                     

 

XI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”    

 W dniu 14 września 2018r. w naszej szkole miała miejsce XI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „Dla Ciebie Polsko”. Uroczystość otworzyła Dyrektor Anna Czernicka- Szpakowska. Głos zabrał również Wójt Gminy Niemce pan Krzysztof Urbaś.W trakcie uroczystości zaproszeni goście i społeczność szkolna zapoznali się z gawędą o lubelskich przyjaciołach Józefa Piłsudskiego opowiedzianą przez pana Grzegorza Sztala, dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czasu”. Opowieść była szczególnie interesująca, gdyż dotyczyła rodziny państwa Jankowskich, którzy współpracowali z patronką naszej szkoły Ireną Kosmowską. Gawędzie towarzyszyła wystawa fotograficzna oraz ekspozycja broni białej i elementów wyposażenia legionistów. Prezentację multimedialną „Drogi do niepodległości- odyseja ku wolnej Polsce” przedstawił uczeń klasy trzeciej gimnazjum Antoni Joński.

Odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym „Biało czerwona”.Prace plastyczne ocenione zostały wnikliwym okiem nauczyciela plastyki Anny Kozak (która też wybrała nagrody rzeczowe) pod przewodnictwem dyrektor Anny Czernickiej-Szpakowskiej.

Obchody EDD Krasienin 2018 uświetnił wzruszający program słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Piotra Preidla oraz pp. Agaty i Piotra Jońskich.

Nagrody w gminnym konkursie plastycznym zostały ufundowane dzięki sponsorom, którym serdecznie dziękujemy: Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marianowi Goliankowi- radnemu Powiatu Lubelskiego oraz Dyrektorowi Gospodarko Komunalnej w Niemcach, Prezesowi Banku BS w Niemcach Zdzisławowi Siwkowi, Marcie Mańkowskiej- właścicielce Apteki Centrum w Krasieninie, Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Słodki poczęstunek dla gości sponsorowali Elżbieta i Stanisław Zgierscy, cukiernia „Napoleonka”. Dziękujemy.

Koordynatorami tegorocznej edycji były pani Urszula Adamczyk oraz pani Marzena Drozd.

______________________________________________________________________________________________

 

 Jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Krasieninie                                       Galeria

W Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie społeczność szkolna w dniach od 4-14 września wdrażała działania podjęte w ramach 10 edycji EDD Krasienin 2017. W bieżącym roku naszym Dniom Dziedzictwa nadaliśmy tytuł:

STĄD NASZ RÓD…

Wymowa ogółnopolskiego hasła sprawiła, że postanowiliśmy wyeksponować walory krajobrazu kulturowego oraz krajobrazu naturalnego bliższych i dalszych okolic naszego Krasienina. Cel naszych działań był skierowany w kierunku utwierdzenia społeczności lokalnej w przekonaniu, że krajobraz kulturowy współistnieje z krajobrazem naturalnym, i że krajobraz kulturowy nie może istnieć samodzielnie.

Nasza jubileuszowa edycja odbyła się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Starosty Lubelskiego oraz Wójta Gminy Niemce. Uroczystość naszą zaszczycili honorowi goście: Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie p. Wioletta Błaziak oraz Wójt Gminy Niemce p. Krzysztof Urbaś.

14 września 2017 roku podczas X edycji Dni Dziedzictwa uczniowie naszej szkoły przedstawili zgromadzonej publiczności efekty swoich działań, czyli:

  • krótką opowieść o tym, jak rozpoczęła się ich przygoda z Dniami Dziedzictwa;
  • rys historyczny obchodów EDD od roku 2008, w którym przystąpiliśmy do wdrażania założeń tego projektu;
  • relację ze spotkania z dr Grzegorzem Gajkiem pracownikiem naukowym Zakładu Geologii i Ochrony Biosfery UMCS, który przedstawił uczniom oraz członkom społeczności lokalnej dzieje geologiczne Krasienina na tle dziejów województwa lubelskiego;
  • relację z wyjątkowego rajdu rowerowego po obszarze Małej Ojczyzny, którego celem było zapoznanie młodzieży z walorami przyrodniczo-kulturowymi bliższych i dalszych okolic naszej szkoly;
  • relację z wycieczki do Warszawy Śladami miejsc związanych z Ireną Kosmowską – kontynuacją czerwcowych obchodów Święta Patrona naszej szkoły.

Podczas tej środowiskowej uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom konkursów. W tym roku Dniom Dziedzictwa towarzyszyły dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pt. Krajobraz Krasienina i jego okolic, a drugi to konkurs filmowy pt. Ciekawe miejsca  w okolicy. Dzięki staraniom podjętym przez naszych uczniów oraz członków społeczności lokalnej zainteresowanych realizowaną tematyką powstała wystawa Krasienin i jego mieszkańcy na dawnej i współczesnej fotografii, którą z zainteresowaniem oglądali uczestnicy spotkania.

Szkoła Podstawowa w Krasieninie dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania. W szczególny sposób wyrażamy wdzięczność panu Wójtowi Gminy Niemce – Krzysztofowi Urbasiowi za wsparcie materialne naszej inicjatywy, dzięki któremu możliwe jest organizowanie konkursów i nagradzanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców z Przewodniczącą Małgorzatą Guz na czele oraz Wiesławie Szkutnik i Eugeniuszowi Woźniakowi za przygotowanie poczęstunku dla uczestników naszego przedsięwzięcia. Słowo podziękowania kierujemy również do Bogumiły Kerz-Droździel, Elżbiety i Henryka Matyjaszczyków, Elzbiety i Stanisława Zgierskich, Stanisława Sikory, Zdzisława Siwka, Mariana Golianka, którzy także wsparli naszą imprezę. Dzięki ich pomocy gimnazjaliści z klas trzecich mogli pojechać na wspomnianą już wcześniej wycieczkę do Warszawy.

Z okazji jubileuszowej edycji poczęstowaliśmy zgromadzoną publiczność tortem oraz innymi słodkimi wypiekami.  Wśród nich znalazły się słynne już w naszej okolicy rogaliki, które według tego samego przepisu piekły także uczennice Pani Kosmowskiej w jej szkole gospodarstwa wiejskiego założonej w 1913 roku w Krasieninie. Przy poczęstunku toczyły się interesujące rozmowy, między innymi z dorosłymi już dziećmi uczennic patronki naszej szkoły.  Do zobaczenia za rok!

Ewa Kołtunik

nauczyciel historii