EDD

  

 

 

_____

 

 

XII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „U progu II Rzeczypospolitej” 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa Krasienin 2019 12 edycja

W Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie społeczność szkolna w dniach od 2-13 września wdrażała działania podjęte w ramach EDD Krasienin 2019. Tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Polski splot. Natomiast naszemu wydarzeniu nadaliśmy tytuł:

 

U progu II Rzeczypospolitej

 

Wymowa ogólnopolskiego hasła sprawiła, że w naszym programie zamieściliśmy elementy z dziejów naszej małej ojczyzny i dziejów regionu, które połączyliśmy z historią państwa polskiego. Celem naszych działań było przybliżenie społeczności szkolnej oraz członkom społeczności lokalnej niezwykle ważnych dla nas Polaków wydarzeń współczesnych, jak i wydarzeń z okresu formowania się II Rzeczypospolitej.

Nasze Dni Dziedzictwa odbyły się pod Honorowym Patronatem Teresy Misiuk Kuratora Oświaty w Lublinie, Zdzisława Antonia Starosty Lubelskiego oraz Krzysztofa Urbasia Wójta Gminy Niemce. W naszej imprezie wzięło udział ok 100 uczestników. Naszą imprezę swoją obecnością zaszczyciły władze naszej gminy na czele z Panem Krzysztofem Urbasiem Wójtem Gminy Niemce, dyrektorzy i wicedyrektorzy ze szkół podstawowych naszej gminy, radni powiatowi i radni gminy Niemce oraz przedstawiciele różnych instytucji województwa lubelskiego. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa wzięli udział także nasi uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi naszej szkoły oraz członkowie społeczności lokalnej zainteresowani tegoroczną tematyką EDD.

Zgromadzonej publiczności w dniu 13 września 2019 roku przedstawiliśmy bogaty program. Naszą imprezę środowiskową rozpoczęliśmy od przypomnienia idei Europejskich Dni Dziedzictwa. Następnie głos zabrał dr Marcin Gapski z Instytutu Historii KUL. Pan Gapski poprzez metodę sytuacyjną wprowadził najmłodszych uczestników Dni Dziedzictwa w tematykę Wielkiej wojny w małej ojczyźnie w latach 1914-1918. Scenki z życia lubelskiej prowincji ukazały nam realia codzienności w Odrodzonej Polsce w latach 20-tych XX wieku. Dzień targowy w miasteczkach-sztełt przedstawili uczniowie z klasy 5a i 8b.

Nasi dzielni strażacy – Andrzej Kosior i Monika Wójcik ukazali początki formowaniu się straży ogniowej w Krasieninie. W swojej wypowiedzi stwierdzili m.in., że:

…Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie przypadają na okres międzywojenny XX wieku. Dokładnie w 1924 r. zawiązano straż ogniową, której założycielami byli Aleksander Pawlak oraz Władysław Kowalczyk. Miejsce dla straży znaleźli oni w Szkole Rolniczej w Krasieninie, którą prowadziła wówczas działaczka społeczna Irena Kosmowska. To ona wspomagała związek strażacki finansowo i moralnie. Przeznaczyła środki finansowe na budowę budynku strażackiego i zakup pierwszego węża. Jak wielkim autorytetem cieszyła się u władz powiatowych i wojewódzkich świadczy fakt, że w powiecie lubartowskim wąż strażacki otrzymała tylko straż w Lubartowie i Krasieninie.

Laureaci szkolnego konkursu (uczniowie z kl. 8a: Jakub Drozd, Łukasz Staniak i Dawid Urban) na prezentację multimedialną o tematyce historycznej przedstawili proces kształtowania się granic Odrodzonej Rzeczypospolitej.

Uczestników EDD zaprosiliśmy także do zwiedzania wystaw. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wystawę pt. Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe, w której wyeksponowaliśmy obiekty z naszej Listy Niematerialnego Lokalnego Dziedzictwa Kulturowego. Nasza Lista powstała w 2012 roku. Opracowali ją uczniowie oraz członkowie lokalnej społeczności podczas szóstej edycji EDD w Krasieninie. Na tą Listę zostało wpisanych 7 obiektów. Cztery z nich zostały zaprezentowane właśnie podczas tegorocznej edycji Dni Dziedzictwa. Uczniowie z naszej Listy wyeksponowali:

1). utwory Ludwika Kaczorowskiego (nauczyciel szkoły podstawowej w Krasieninie z lat 50-tych i 60-tych XX wieku) poświęcone naszej miejscowości – członkowie chóru szkolnego zaprezentowali jego pieśń podczas naszej piątkowej imprezy,

2). wiersze Sabiny Szymbor poetki z Woli Niemieckiej – jeden z wierszy zaprezentowała Wiktoria Jóźwiak uczennica z klasy 8b,

3). pieśni patriotyczne śpiewane przez Męski Chór Bas Canto z Niemiec

4). tańce z Wiążanki tańców lubelskich – uczennice z klasy czwartej zatańczyły poleczkę lubelską. Do występu przygotowywały się pod kierunkiem p. Bożeny Gajos. Pani Gajos w spoób niezwykle interesujący zaprezentowała także lubelskie stroje ludowe. Swoją opowieść rozpoczęła następującymi słowami:

“Ach lubelskie, jakie cudne…”, tak jak cudny i wspaniały jest strój lubelski. pochodzący z rejonu Krzczonowa. Strój z tego regionu jest wyjątkowy i różniący się od innych regionów Polski. Podstawowym elementem ozdobnym stroju zarówno damskiego, jak i męskiego są kolorowe wstążki….                               

Na wspomnianej wcześniej wystawie umieściliśmy także informacje o krakowskich szopkach. To właśnie szopkarstwo krakowskie zostało wpisane jako pierwszy polski obiekt na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO w dniu 29 listopada 2018 roku.

Na kolejnej wystawie umieściliśmy prace literackie uczniów z naszej szkoły, które napisali w gminnym konkursie Ocalić od zapomnienia organizowanym przez Towarzystwo Regionalne Gminy Niemce.

Poza tym uczniowie z klas ósmych przedstawili relację ze swojej wycieczki do Woli Okrzejskiej i Woli Gułowskiej. Na ziemi łukowskiej ósmoklasiści zwiedzili miejsca związane z Henrykiem Sienkiewiczem, który, jak wiadomo od najmłodszych lat pielęgnował patriotryzm. Natomiast w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej uczniowie poznali historię ostatniej bitwy z kampanii wrześniowej 1939 roku – historię bitwy pod Kockiem.

Na zakończenie naszych uroczystych obchodów EDD w 2019 roku zaprosiliśmy naszą publiczność do parafilnej świątyni, w której wysłuchaliśmy koncertu Męskiego Chóru Bas Canto z Niemiec. Panowie zaprezentowali szereg pieśni związanych z okresem walk o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Oprawę plastyczną naszych uroczystości stanowiły prace uczniów biorących udział w gminnym konkursie plastycznym, któremu w bieżącym roku nadaliśmy tytuł Kurier pocztowy wczoraj i dziś.

Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Krzysztofa Urbasia Wójta Gminy Niemce, Pana Stanisława Sikorę właściciela Kowalstwa Artystycznego z Woli Krasienińskiej, Państwo Elżbietę i Henryka Matyjaszczyków właścicieli HEMA HURTU ze Smug, Pana Zdzisława Siwka Prezesa Banku Spółdzielczego w Niemcach, Pana Mariana Golianka Radnego Powiatowego, Państwo Bogumiłę i Krzysztofa Droździel właścicieli Delikatesów Baryłka, Państwa Kamilę i Mariana Wójcików SKUP-SPRZEDAŻ Zwierząt Rzeźnych z Woli Krasienińskiej oraz Państwo Elżbietę i Stanisława Zgierskich właścicieli Cukierni Napoleonka, którzy co roku zapewniają słodki poczęstunek.

Dzięki sponsorom i darczyńcom uczniowie z klas ósmych mogli wzbogacić swoją wiedzę o ludziach, którzy poświęcili swoją twórczość, działalność, a nawet swoje życie w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, której na mię Polska.

Przy organizacji bieżącej edycji EDD nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Wsi Lubelskiej – Regionalnym Koordynatorem EDD w woj. lubelskim, Muzeum na Zamku w Lublinie – dr Marcin Gapski jest pracownikiem tej instytucji, Parafią Rzymskokatolicką w Krasieninie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Krasieninie, Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Naszym partnerem jest także Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie.

Dziękujemy członkom społeczności lokalnej za zainteresowanie przedsięwzięciem i stałe wzbogacanie naszej wiedzy o przeszłości Krasienina i jego przepięknych okolic. Dzięki tej współpracy nabyte wiadomości możemy popularyzować, chociażby podczas Dni Dziedzictwa. Dziękujemy za tak liczne przybycie i serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się we wrześniu 2020 roku.

 

Nauczyciel historii i koordynator EDD– Ewa Kołtunik

 

 

 

____________________________________________________________________________________

                   

 

XI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”    

 W dniu 14 września 2018r. w naszej szkole miała miejsce XI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich”. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „Dla Ciebie Polsko”. Uroczystość otworzyła Dyrektor Anna Czernicka- Szpakowska. Głos zabrał również Wójt Gminy Niemce pan Krzysztof Urbaś.W trakcie uroczystości zaproszeni goście i społeczność szkolna zapoznali się z gawędą o lubelskich przyjaciołach Józefa Piłsudskiego opowiedzianą przez pana Grzegorza Sztala, dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czasu”. Opowieść była szczególnie interesująca, gdyż dotyczyła rodziny państwa Jankowskich, którzy współpracowali z patronką naszej szkoły Ireną Kosmowską. Gawędzie towarzyszyła wystawa fotograficzna oraz ekspozycja broni białej i elementów wyposażenia legionistów. Prezentację multimedialną „Drogi do niepodległości- odyseja ku wolnej Polsce” przedstawił uczeń klasy trzeciej gimnazjum Antoni Joński.

Odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym „Biało czerwona”.Prace plastyczne ocenione zostały wnikliwym okiem nauczyciela plastyki Anny Kozak (która też wybrała nagrody rzeczowe) pod przewodnictwem dyrektor Anny Czernickiej-Szpakowskiej.

Obchody EDD Krasienin 2018 uświetnił wzruszający program słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Piotra Preidla oraz pp. Agaty i Piotra Jońskich.

Nagrody w gminnym konkursie plastycznym zostały ufundowane dzięki sponsorom, którym serdecznie dziękujemy: Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marianowi Goliankowi- radnemu Powiatu Lubelskiego oraz Dyrektorowi Gospodarko Komunalnej w Niemcach, Prezesowi Banku BS w Niemcach Zdzisławowi Siwkowi, Marcie Mańkowskiej- właścicielce Apteki Centrum w Krasieninie, Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Słodki poczęstunek dla gości sponsorowali Elżbieta i Stanisław Zgierscy, cukiernia „Napoleonka”. Dziękujemy.

Koordynatorami tegorocznej edycji były pani Urszula Adamczyk oraz pani Marzena Drozd.

______________________________________________________________________________________________

 

 Jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Krasieninie                                       Galeria

W Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie społeczność szkolna w dniach od 4-14 września wdrażała działania podjęte w ramach 10 edycji EDD Krasienin 2017. W bieżącym roku naszym Dniom Dziedzictwa nadaliśmy tytuł:

STĄD NASZ RÓD…

Wymowa ogółnopolskiego hasła sprawiła, że postanowiliśmy wyeksponować walory krajobrazu kulturowego oraz krajobrazu naturalnego bliższych i dalszych okolic naszego Krasienina. Cel naszych działań był skierowany w kierunku utwierdzenia społeczności lokalnej w przekonaniu, że krajobraz kulturowy współistnieje z krajobrazem naturalnym, i że krajobraz kulturowy nie może istnieć samodzielnie.

Nasza jubileuszowa edycja odbyła się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Starosty Lubelskiego oraz Wójta Gminy Niemce. Uroczystość naszą zaszczycili honorowi goście: Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie p. Wioletta Błaziak oraz Wójt Gminy Niemce p. Krzysztof Urbaś.

14 września 2017 roku podczas X edycji Dni Dziedzictwa uczniowie naszej szkoły przedstawili zgromadzonej publiczności efekty swoich działań, czyli:

  • krótką opowieść o tym, jak rozpoczęła się ich przygoda z Dniami Dziedzictwa;
  • rys historyczny obchodów EDD od roku 2008, w którym przystąpiliśmy do wdrażania założeń tego projektu;
  • relację ze spotkania z dr Grzegorzem Gajkiem pracownikiem naukowym Zakładu Geologii i Ochrony Biosfery UMCS, który przedstawił uczniom oraz członkom społeczności lokalnej dzieje geologiczne Krasienina na tle dziejów województwa lubelskiego;
  • relację z wyjątkowego rajdu rowerowego po obszarze Małej Ojczyzny, którego celem było zapoznanie młodzieży z walorami przyrodniczo-kulturowymi bliższych i dalszych okolic naszej szkoly;
  • relację z wycieczki do Warszawy Śladami miejsc związanych z Ireną Kosmowską – kontynuacją czerwcowych obchodów Święta Patrona naszej szkoły.

Podczas tej środowiskowej uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom konkursów. W tym roku Dniom Dziedzictwa towarzyszyły dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pt. Krajobraz Krasienina i jego okolic, a drugi to konkurs filmowy pt. Ciekawe miejsca  w okolicy. Dzięki staraniom podjętym przez naszych uczniów oraz członków społeczności lokalnej zainteresowanych realizowaną tematyką powstała wystawa Krasienin i jego mieszkańcy na dawnej i współczesnej fotografii, którą z zainteresowaniem oglądali uczestnicy spotkania.

Szkoła Podstawowa w Krasieninie dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania. W szczególny sposób wyrażamy wdzięczność panu Wójtowi Gminy Niemce – Krzysztofowi Urbasiowi za wsparcie materialne naszej inicjatywy, dzięki któremu możliwe jest organizowanie konkursów i nagradzanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców z Przewodniczącą Małgorzatą Guz na czele oraz Wiesławie Szkutnik i Eugeniuszowi Woźniakowi za przygotowanie poczęstunku dla uczestników naszego przedsięwzięcia. Słowo podziękowania kierujemy również do Bogumiły Kerz-Droździel, Elżbiety i Henryka Matyjaszczyków, Elzbiety i Stanisława Zgierskich, Stanisława Sikory, Zdzisława Siwka, Mariana Golianka, którzy także wsparli naszą imprezę. Dzięki ich pomocy gimnazjaliści z klas trzecich mogli pojechać na wspomnianą już wcześniej wycieczkę do Warszawy.

Z okazji jubileuszowej edycji poczęstowaliśmy zgromadzoną publiczność tortem oraz innymi słodkimi wypiekami.  Wśród nich znalazły się słynne już w naszej okolicy rogaliki, które według tego samego przepisu piekły także uczennice Pani Kosmowskiej w jej szkole gospodarstwa wiejskiego założonej w 1913 roku w Krasieninie. Przy poczęstunku toczyły się interesujące rozmowy, między innymi z dorosłymi już dziećmi uczennic patronki naszej szkoły.  Do zobaczenia za rok!

Ewa Kołtunik

nauczyciel historii